دانشجویانی که برای ادامه تحصیل عازم خارج از کشور هستند و مدارک کامل خود را برای ترجمه به دارالترجمه پیمان ارجاع میدهند از ۱۰% درصد تخفیف ویژه ترجمه رسمی برخوردار خواهند شد.  فرهنگیان محترم، همسر و فرزندان آنها که مدارک کامل خود را برای ترجمه به دارالترجمه رسمی پیمان (شماره 821) می سپارند از10% درصد تخفیف ترجمه رسمی برخوردار خواهند بود.