دارالترجمه رسمی پیمان به دانشجویان و افرادی که مدارک کامل خود را به این دارالترجمه ارجاع می دهند، تخفیفات ویژه ای در نظر می گیرد.