ترجمه رسمی اسناد و مدارک تحصیلی تجاری دانشگاهی هویتی

 •  ترجمه مدارک و اسناد شرکت ها
 • ترجمه اساسنامه و اظهارنامه شرکت ها
 • ترجمه قرارداد ها
 • ترجمه گواهی های بیمه
 • کارت اقتصادی و کارت بازرگانی
 • لیست بیمه ، گواهی مالیاتی و ترازنامه
 • ترجمه روزنامه رسمی
 • بارنامه صادرات و واردات
 • ترجمه گواهی کار
 • حکم قهرمانی و مدارک ورزشی
 • قبوض آب، برق، تلفن و گاز
 • ترجمه اسناد مالکیت، محضری و احکام دادگاه
 • ترجمه اوراق و آراء قضایی و دادگاه
 • ترجمه استشهادیه
 • ترجمه تعهدنامه اقرارنامه
 • ترجمه اجرائیه و اوراق ثبتی
 • ترجمه گواهی امضای محضری
 • ترجمه وکالت نامه
 • ترجمه بیع نامه و اجاره نامه
 • سند مالکیت تک برگی

ترجمه رسمی اسناد و مدارک تحصیلی تجاری دانشگاهی هویتی

 • ترجمه رسمی اسناد و مدارک تحصیلی تجاری دانشگاهی شرکت ها
 • ترجمه مدارک هویتی و شناسنامه ایی
 • ترجمه دانشنامه
 • ترجمه ریز نمرات
 • ترجمه رسمی مدارک تحصیلی
 • ترجمه شناسنامه و کارت ملی
 • ترجمه گذرنامه
 • ترجمه کارت پایان خدمت و معافیت
 • ترجمه گواهی ولادت
 • ترجمه گواهی تجرد
 • ترجمه گواهی فوت
 • ترجمه گواهی اشتغال به کار
 • ترجمه گواهینامه
 • ترجمه ترازنامه
 • ترجمه اساسنامه شرکتها
 • ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه
 • ترجمه سند ازدواج و سند طلاق
 • ترجمه گواهی کار اساتید و کارکنان دانشگاه ها
 • ترجمه ارزشنامه تحصیلی
 • ترجمه مدارک دانشگاه آزاد اسلامی
 • ترجمه مدارک  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • ترجمه مدارک صادر شده از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • گواهی شرکت در سمینارها
 • گواهی دوره های آموزشی
 • مدارک صادر شده از سازمان فنی و حرفه‌ای
 • ترجمه پروانه وکالت و کارشناسی رسمی
 • پروانه مهندسی
 • پروانه مطب پزشکی
 • پروانه دائم پزشکی
 • پروانه تأسیس داروخانه
 • ترجمه کارت دانشجویی
 • کارت نظام پزشکی و کارت نظام مهندسی
 • ترجمه کارت واکسیناسیون
 • موجودی حساب های بانکی 
 • فیش حقوقی