مطالب توسط ebrahimbokani

هموطنان خارج ازکشور

بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور به خاطر عدم اطلاع از شرایط ترجمه رسمی مدارک صادره در خارج، بعد از مراجعه به کشور درمی یابند که مدارک خود را به تاییدات لازم نرسانده اند و یا اینکه مدارک کاملی را که نیاز است اخذ ننموده اند و یا سند ها و مدارک لازم و […]

ترجمه پذیری رسمی و شرایط ترجمه رسمی مدارک

ترجمه رسمی مدارک نه برای همه اسناد ضروری است و نه همه مدارک قابلیت ترجمه رسمی دارند. برای ترجمه رسمی اصل اسناد با تاییدات لازم از مراجع صادر کننده و در بعضی موارد همراه با مدارک پشتیبان نیاز می باشد.